Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Fotto Magdalena Cwalińska z siedzibą w Prawiednikach 128, 20-515 Lublin (zwana dalej „Fotto”) właściciel sklepu internetowego www.fotto.lublin.pl (dalej „Sklep”).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub listownie.

info@fotto.lublin.pl, tel. 531 760 536

adres pocztowy:

Fotto

Administrator Danych Osobowych

Prawiedniki 128

20-515 Lublin

Źródło danych osobowych, czyli skąd mamy Twoje dane.

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

 • podczas składania zamówienia przez Sklep

 • podczas składania zamówienia z pominięciem platform handlowych: telefonicznie, mailowo lub osobiście)

 • podczas kontaktu w sprawach związanych z prowadzaną działalności (czyli np. zapytania dotyczące akcesoriów fotograficznych)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do:

 • kontaktu w sprawie składanych zamówień i zapytań

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem Klienta w sklepie

 • obsługi płatności za zamówienie

 • wysyłki złożonego zamówienia

 • obsługi reklamacji

 • wzięcia przez Ciebie udziału w programach lojalnościowych, promocjach i konkursach (o ile wyraziłeś chęć uczestnictwa)

Podstawą prawną przetwarzania osobowych są zapisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

Osobne przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych np. jeśli wystawiliśmy fakturę zawierającą Twoje dane, jesteśmy zobowiązani do przechowywania jej przez 5 lat.

Za Twoją zgodą przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

W każdej chwili możesz zażądać:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych, gdy zauważysz że są nieprawidłowe lub niekompletne

c) usunięcia danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy zauważysz, że:

Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte.


Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

e) przeniesienia danych osobowych

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Każde z tych żądań powinno być zgłoszone drogą mailową i będzie wykonane niezwłocznie.

Pamiętaj, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rodzaj zbieranych danych

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak są one konieczne do sprawnej realizacji celów wymienionych powyżej. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

Dodatkowo, jeśli potrzebujesz faktury VAT za zamówione przedmioty, konieczne jest podanie NIP.

Nie zbieramy innych danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji zawartej z Tobą umowy czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe oraz obsługę logistyczną zamówienia

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą tj. przez 2 lata (okres obowiązywania ochrony z tytułu zgodoności towaru z umową), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Rejestracja nowego konta

Już masz konto?
Zaloguj się przez Lub Zmień hasło